За нас

Фирма 

КРЕМТО ЕООД

Лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и има разработена система за качество, съгласно изискванията на стандарта.

КРЕМТО ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на  обекти за който фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.

Предлагаме Ви

технически прегледи на Вашите СПО
регистрация и узаконяване на СПО

изготвяне на ревизионни книги и актове
абонаментно техническо обслужване

одит на системи по качество съгласно БДС EN 17020:2012
представителство пред ДАМТН