"Оператор" на язовири и съоръженията към тях

 

„КРЕМТО“ ЕООД e оператор, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 07.10.2016 г.

Фирмата извършва:

 • измервания с контролно – измервателни системи (КИС), в съответствие с програмата за технически контрол и въз основа на проект/ технически паспорт за язовирната стена, като задължително елементи за технически мониторинг на КИС са:
 • Геодезическа мрежа за следене поведението на язовирната стена;
 • Нивомерно устройство за измерване на водно ниво и язовирното езеро;
 • Изграден пункт за измерване на филтрираното водно количество под и през тялото на язовирната стена;
 • Нивомерен стълб в язовирното езеро за измерване на наносите.
 • осигуряване първичната обработка на данните, получени от КИС, анализира и извършва оценка на информацията и изготвя индивидуална оценка на техническото състояние на съоръженията;
 • подготвяне предложения за ремонт, реконструкция, извеждане от експлоатация и ликвидация на язовирни стени и съоръженията към тях, като документацията от извършените дейности се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране и съхранение в досието на обекта;
 • контрол при извършване на ремонт, реконструкция, извеждане от експлоатация и ликвидация при язовирните стени и съоръженията към тях;
 • осигуряване на необходимите екипи от специалисти за безопасната експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, машинното и електрическото оборудване;
 • осигуряване на организацията и участието на свои специалисти в провеждането на ежегодните технически прегледи на състоянието на язовирните стени и състоянието към тях;
 • предложения за актуализиране на програмите за технически контрол;
 • изготвяне и актуализира на аварийните планове за действие;
 • поддържане на база данни на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • огледи на съоръженията и включват резултатите от тях в досието на обекта;
 • периодични доклади за състоянието на поверените му язовирни стени и съоръжения към тях;
 • в рамките на своята компетентност предприема действия за изпълнение на предписанията дадени по реда на чл.138, ал.3, т.2 от ЗВ.
 • въвеждане на данни в информационната система, предоставена от ДАМТН;
 • други