Заверка на техническа документация

„КРЕМТО“ ЕООД извършва заверка на техническа документация на съоръжения с повишена опасност за съответствието им с техническите изисквания на съответните Наредби и при извършване на ремонт

Искане за заверка на техническа документация 

Фирмата заверява за съответствието им с техническите изисквания, правила и норми:

 • проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП;
 • техническата документация за ремонт на съоръженията;
 • инвестиционните проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност, в частта им, отнасяща се до тези съоръжения.

 

 Заверяването на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО се извършва по писмено заявление до „КРЕМТО“ ЕООД, придружено от съответната техническа документация в два екземпляра и документ за платена такса, на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗТИП, което съдържа:

 1. Наименование, идентификационния номер и адреса на заявителя (проектант, инвеститор или собственик/ползвател на СПО);
 2. Информация относно видовете СПО и адреса на обекта, в който ще функционират СПО;
 3. Име и фамилия на заявителя, подпис и печат.

       Обхватът и съдържанието на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО трябва да съответстват на Наредба № 4 от 2001 г.

 

      Техническа документация за ремонт на СПО трябва да е със съдържание и в съответствие с техническите изисквания, правила и норми, определени с Наредбите по чл. 31 от ЗТИП.

 

Правно основание


 1. Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

 2. Наредбите, приети на основание чл. 31 от ЗТИП:


        - Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби;

 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
 • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;
 • Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;
 • Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.