Фирма "КРЕМТО" ЕООД
е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Контакти

От 16 Април 2015 г. КРЕМТО ЕООД е официален представител за територията на Балканския полуостров на фирмите за производство на дебеломери и уреди за безразрушителен контрол 

MITECH Co.,Ltd. и HUATEC GROUP CORPORATION

Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност е задължителен, за да се гарантира спазването на определени нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация. Това от своя страна гарантира безопасното за човека и околната среда функциониране на тези съоръжения.

Съгласно изискванията Наредбите за безопасна експлоатация и техническия надзор на различните видове съоръжения с повишена опасност, всеки собственик /ползвател/ е длъжен след придобиване на съответните съоръжения или след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрира пред избран орган за технически надзор.

Всяко повдигателно съоръжение може да бъде спряно от експлоатация ако не е регистрирано пред органите за технически надзор!

Фирма КРЕМТО ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и има разработена система за качество, съгласно изискванията на стандарта. Фирмата разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на обекти за който фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.

Какво Ви предлагаме?

  • технически прегледи на Вашите СПО
  • регистрация и узаконяване на СПО
  • изготвяне на ревизионни книги и актове
  • абонаментно техническо обслужване
  • одит на системи по качество съгласно БДС EN 17020:2012
  • представителство пред ДАМТН

Нашите партньори